Napište nám jsme na FB
Drobečková navigace

Úvod > ŠD > Řád školní družiny

Řád školní družiny

Provozní doba školní družiny

Provozní doba školní družiny je rozdělena na ranní a odpolední provoz.

Ranní provoz školní družiny:         od   6.00  do  7.45 hodin

Odpolední provoz školní družiny: od 11.30  do 16.00 hodin

Hlavní činnost probíhá v době      od 13.00 do 14.00 hodin,  tato doba není vhodná pro vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Pracovní doba vychovatelek je dána rozpisem služeb. 

 

Umístění učeben školní družiny

Oddělení školní družiny jsou umístěna v místnostech  v suterénu budovy, které slouží pouze pro potřeby ŠD.

Školní družina pro svoji činnost dále využívá ostatní prostory – přípravná třída, tělocvičnu, přestávkové hřiště, atletické hřiště, učebnu v přírodě, snoezelen, žákovskou knihovnu, popřípadě jiný prostor. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

 

Příchod dětí do školní družiny

Ranní provoz:

Děti přicházejí do školní družiny  hlavním nebo bezbariérovým vchodem, pro vstup do budovy je třeba použít elektronického zvonku.

Odpolední provoz:

Po obědě ve školní jídelně

- žáky1.ročníku běžných tříd a žáky, kterým končí výuka po 4. vyučovací hodině odvádí do ŠD  vychovatelka

b)     - žáci 2. – 5. ročníku běžných tříd přicházejí do školní družiny  samostatně

c)     - žáky speciálních tříd předávají vychovatelce třídní učitelé, informují o zdravotním stavu dítěte, popřípadě o jeho absenci.

 

Podmínky pro přijímání žáků do školní družiny

Školní družina se řídí:

- vyhláškou MŠMT 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

- § 112, § 121 odst. 1, a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

- § 20 odst. 1, § 37, 38, 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

O přijímání žáků do ŠD  rozhoduje ředitel školy a to na základě vyplněných zápisních lístků a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družinu.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

- pro tyto žáky je určena školní družina - oddělení speciální, kde je věnována zvýšená pozornost při jejich začleňování do kolektivu (vhodná motivace, metody a prostředky, citlivý přístup při spolupráci s rodiči)

Žáka přihlašují do školní družiny jeho zákonní zástupci vyplněním zápisního lístku.

Informace v zápisním lístku – způsob a čas odchodu žáka ze školní družiny, změna bydliště, telefonické kontakty - jsou ze strany rodičů průběžně  aktualizovány.

Odhlášení žáka provádějí písemně  jeho zákonní zástupci.

O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy po opakovaných prohřešcích proti  Řádu školy a Řádu školní družiny. Vyloučení bude vždy projednáno se zákonnými zástupci žáka.

 

Úplata za pobyt ve školní družině

Výši úplaty za pobyt ve školní družině stanovuje ředitel školy v přiloženém dokumentu.

  

Podmínky docházky do školní družiny

Pro přihlášené žáky je pobyt ve školní družině povinný, doba pobytu se řídí požadavky zákonných zástupců, tyto požadavky  jsou evidovány v zápisním lístku přihlášeného žáka.

Nepřítomnost  dítěte ve školní družině musí být rodiči řádně omluvena. Vychovatelka uvolní dítě ze školní družiny pouze na základě písemné žádosti rodičů.

Za žáka, který se bez omluvy do školní družiny nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Pokud žák nebyl vyzvednut zákonnými zástupci do doby stanové v zápisním lístku a zároveň nebyl dán souhlas k samostatnému odchodu ze školní družiny, je vychovatelka povinna vyčkat s dítětem příchodu rodičů.

Pobyt ve školní družině je podmíněn zajištěním stravování ve školní jídelně. Pokud rodiče pro své dítě nezajistí školní stravování, je pro nestravující se žáky pobyt ve školní družině omezen do 13.30 hodin.

 

Při všech činnostech školní družiny je třeba dodržovat obecně platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáky je nutno poučit o bezpečnosti, předvídat a vyhledávat rizika při činnosti. Nezbytný je nepřetržitý dozor vychovatelky školní družiny.

Ve školní družině je zajištěn pitný režim.

Žáci ŠD  se řídí pravidly vnitřního řádu školy, řádu školní družiny a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

 

Výjimečné zařazení žáka do školní družiny

Do školní družiny lze výjimečně zařadit žáky, kteří do ní nejsou přihlášeni.

Jedná se o případy, kdy žák navštěvuje mimoškolní aktivitu pořádanou školou a tato aktivita bezprostředně časově nenavazuje na konec vyučování.

Vždy je třeba oznámit tuto skutečnost vychovatelce.

 

Práva a povinnosti žáků

a) Základní práva žáků

Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu

k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.

1. Žák má právo slušným způsobem vyjádřit svůj názor a požadavek, je třeba brát jeho

názory a požadavky v úvahu ve všech záležitostech týkajících se dítěte.

2. Žák má právo získávat informace a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory

s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva jiných.

3. Žák má právo na taková opatření k zajištění kázně, která odpovídají lidské

důstojnosti dítěte.

4. Žák musí být chráněn před všemi formami krutosti a útlaku.

5. Žák má právo být chráněn před diskriminací (z hlediska rasy, jazyka, barvy pleti,

náboženství atd.).

b) Základní povinnosti žáků

1. Chovat se vždy slušně a ohleduplně ke všem osobám ve škole. Zdržovat se jakýchkoli

projevů šikany a nepřehlížet, je-li někdo šikanován.

2. Žák je povinen informovat vychovatele při svém odchodu z družiny.

3. Žák je povinen přezouvat se a udržovat kolem sebe pořádek.

4. Žáci jsou povinni v družině se vhodně oslovovat.

5. Žák je povinen chránit a neničit majetek školy a spolužáků. Úmyslně způsobenou škodu uhradí jeho zákonní zástupci.

6. Žák je povinen chránit své zdraví a zdraví spolužáků.

7. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny a řídit se pokyny vychovatelů.

8. Žák nenosí nikdy do školní družiny předměty, které by mohly ohrozit jeho zdraví a zdraví spolužáků.

9. Žák se řídí platným Řádem školní družiny a Řádem školy.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD  při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelem řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou ŠD navštívit po domluvě s vychovatelem a zapojit se s dítětem do činnosti.

O plánovaných akcích ŠD jsou rodiče vždy včas informováni ústní nebo písemnou formou.

 

Organizace  činnosti školní družiny

Výchovně vzdělávací činnost školní družiny  je realizována dle ŠVP „Tvořivá škola“ – příloha pro mimoškolní vzdělávání.

Další činnosti organizované školní družinou či pořádané v jejím rámci jsou plánovány v ročním plánu  školní družiny.

Na některé činnosti lze oddělení školní družiny spojovat. Jsou to akce plánované pro všechna oddělení školní družiny, kdy je vhodné a účelné spojení některých oddělení.

Oddělení se spojují také dle rozvrhu v době nízkého počtu zapsaných žáků v oddělení, tyto případy jsou dány rozvrhem služeb vychovatelů.

Maximální počet žáků v oddělení:

a)     oddělení pro žáky běžných tříd -  30 žáků

b)     oddělení pro žáky se zdravotním postižením – 14 žáků

c)     oddělení pro žáky s těžkým zdravotním postižením – 6 žáků

V případě, že není možné splnit  požadavek maximálního počtu žáků v oddělení, stanoví zástupci ředitele školy další pracovní sílu, která zajišťuje  dozor.

 

 

Ve Žďáře  nad Sázavou dne 1. 9. 2016                                       

          Mgr. Ivo Kuttelwascher                                                                                                                                   ředitel školy 

 

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

Návštěvnost stránek

199500