Napište nám jsme na FB
Drobečková navigace

Úvod > ŠJ > Provozní řád

                                               Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

               Komenského 6, Žďár nad Sázavou 591 01 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, pracovníky školy a školských zařízení, případně poskytuje stravovací služby veřejnosti.

Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních případech zůstává v provozu dle rozhodnutí provozovatele školní jídelny.

Ke stravování ve ŠJ je nutno se přihlásit alespoň 24 hodiny před započetím stravování v kanceláři vedoucí ŠJ. Žák musí odevzdat písemnou přihlášku.

Odhlášky obědů se přijímají den předem, telefonicky na telefonní čísla 566622404, 566591427, 736472471 nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, případně přes internet /při náhlém onemocnění ten den ráno do 7 hodin/.

Výdej obědů ve ŠJ je stanoven:

pro cizí strávníky do jídlonosičů                                            od 11,15 hod. do 11,30 hod

pro žáky a zaměstnance základní školy Komenského 6      od 11,45 hod. do 13,45 hod.

Změny ve výdeji obědů se oznamují strávníkům předem.

Strava žákům a zaměstnancům je vydávána na základě předložených stravovacích průkazů /kreditních karet, čipů/.

Ředitelství školy zajišťuje výchovný dohled nad žáky v době výdeje oběda ve ŠJ, při pitném režimu, případně při podávání doplňkových jídel /Pracovní řád pro pedag. pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení – č.j. 22368/85 ze dne 16.7.1985, čl. 12. ods. 8/.

Mimo školní jídelnu se vydává oběd pouze v těchto případech:

-žákům s těžkým zdravotním postižením na základě žádosti rodičů /třídy E/

-má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den nemoci podle Vyhlášky. 107/2005,    §4, odstavec 9 - na další dny nemoci je nutné buď obědy odhlásit, nebo je možné je odebírat za plnou úhradu ceny oběda, včetně věcné a osobní režie

-při poskytování stravovacích služeb pro veřejnost, popř. na základě vyjímky povolené vedoucí ŠJ

Strava je vydávána z bezpečnostních důvodů výhradně do jídlonosičů .

Stravné ve ŠJ je hrazeno bezhotovostním platebním stykem, nebo v hotovosti.

Úhrada obědů v hotovosti je stanovena předem. Výši příspěvku na stravování stanoví vedoucí ŠJ dle platných předpisů. Při přípravě pokrmů se postupuje podle receptur a výživových norem pro školní stravování.

Pracovníci školy a školských zařízení mohou v průběhu pracovní směny odebrat v jídelně jedno hlavní jídlo, pokud jsou tato jídla připravována pro žáky. Jsou povinni toto jídlo sníst ve školní jídelně, odnášení vlastních obědů v jídlonosičích mimo školní jídelnu není povoleno.

Pracovníci školy nebo jiných školských zařízení hradí za jeden odebraný oběd příspěvek ve výši finančního normativu na nákup potravin, shodnou s výší finančního normativu pro věkovou kategorii žáků nad 15 let. V době nemoci musí zaměstnanci svůj oběd odhlásit hned první den, jinak uhradí plnou cenu oběda i když si ho nevyzvednou.

Ostatní dospělí strávníci hradí za jeden odebraný oběd plné náklady, tj. náklady na potraviny včetně věcné a osobní režie.

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu.

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny, v prostorách jídelny udržovat klid, pořádek a čistotu.

/NUTNOST NOŠENÍ NÁVLEKŮ/!!! 

Stravné můžete platit následujícími způsoby:

SPOROŽIREM nebo z vašeho bankovního ÚČTU se stravné platí takto - první platba proběhne    15. září a vy uhradíte částku odpovídající počtu pracovních dnů v září vynásobenou finanční normou pro danou kategorii dětí                                      

                                    věk 3 - 6 let = 22,-- Kč

                                    věk 7 – 10 let = 24,-- Kč

                                    věk 11 – 14 let = 26,-- Kč

                                    věk 15 a více let = 28,-- Kč

Případné přeplatky za odhlášenou stravu během měsíce budou vyrovnány hned následující měsíc.

To znamená, že např. v říjnu uhradíte částku rovnající se počtu pracovních dnů v říjnu, krát finanční norma, mínus odhlášené obědy za září.Případné přeplatky za červen budou vráceny na váš účet v červenci.

Povolení k inkasu ve spořitelně nebo v bance je nutné provést během prázdnin a dále postačí poslední týden v srpnu nebo co nejdříve v září doručit do kanceláře vedoucí ŠJ POTVRZENÍ O SOUHLASU INKASA s vyplněným číslem vašeho sporožira a potvrzený spořitelnou nebo SMLOUVU O INKASNÍ FORMĚ PLATEBNÍHO STYKU potvrzenou bankou, u které máte účet.

HOTOVĚ /složenkami se platit nebude/ je nutné zaplatit vždy PŘEDEM. To znamená, že např. v září uhradíte stravné za září a říjen a potom vždy koncem měsíce na měsíc následující. Rodiče si hlídají termín splatnosti a výši plateb pro danou kategorii, protože děti jsou přihlášeny na stravování až po zaplacení /hotově/.

Na stravování v naší ŠJ je nutné zakoupit kreditní kartu / 35,--Kč/. nebo čip /120,--Kč/.

Tento doklad slouží ke stravování vašeho dítěte po celou dobu jeho školní docházky /pokud ho ovšem nezničí nebo neztratí/.Ztrátu karty  /čipu/ je třeba nahlásit co nejdříve vedoucí ŠJ, aby bylo možné výdej na tuto kartu /čip/ zablokovat. Rodiče si mohou vyžádat informaci, zda jejich dítě skutečně zaplacenou stravu odebírá.

V naší školní jídelně je možné přihlašování, odhlašování a výběr obědů přes internet. V případě zájmu vám podrobnosti sdělí vedoucí školní jídelny.

Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Telefonní čísla do jídelny jsou 566622404, 566591427, 736472471.

Dále si vás dovoluji upozornit na znění Školského zákona 561/2004 § 119, ze kterého vyplývá následující: Školní jídelna jako školské účelové zařízení zabezpečuje hmotnou péči o děti a žáky v době jejich pobytu ve škole-stravování v době školních prázdnin i v době nemoci je možné za plnou úhradu ceny oběda včetně režijních i osobních nákladů.

V případě plánované nepřítomnosti, tj. především při akcích pořádaných školou, žák nemá nárok na státem zvýhodněnou cenu oběda.

 

V naší školní jídelně se plná cena oběda rovná:  Pro děti    3  -  6 let               49,--  Kč

                                                                              Pro děti    7 – 10 let              51,--  Kč

                                                                              Pro děti   11 – 14 let             53,--  Kč

                                                                              Pro děti   15 a více let          55,--  Kč

                                                                              Pro zaměstnance                  66,--  Kč                                                                                                    

Ve Žďáře nad Sázavou dne  1. 9. 2017

 

Helena Urbánková                                                                   Mgr. Ivo Kuttelwascher

Vedoucí ŠJ                                                                                        ředitel školy