Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > GDPR - ochrana osob. údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Komenského 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

Telefon: 566 591 421, 736 472 473

E-mail: sekretariat@3zszdar.cz

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále GDPR) a je za toto zpracování odpovědný.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr.et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ždírec 99, 588 13 Polná

Telefon : 776 233 879

E-mail: kliment@akkliment.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží na soulad zpracování os. údajů s GDPR, poskytuje informace a poradenství správci a subjektům údajů v oblasti ochrany os. údajů, je vázán mlčenlivostí, spolupracuje s dozorovým úřadem.

Práva subjektů údajů

Právo na přístup k os. údajům, právo na opravu os. údajů, právo na výmaz os. údajů, právo na přenositelnost os. údajů, právo na vznesení námitky vůči zpracování os. údajů, právo na omezení zpracování os. údajů, právo kdykoliv odvolat souhlas, tato práva lze uplatnit v souladu s GDPR.

Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud zpracováním os. údajů bylo porušeno GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).  Nejdřív je vhodné záležitost projednat se správcem a s pověřencem.

Automatizované rozhodování

Při zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování, včetně profilování.

 

P. č.

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování

1.

Personální a mzdová agenda zaměstnanců (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, odvody sociálního a zdravotního pojištění, dále pro účely důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a evidenčních listů důchodového pojištění, statistické účely, pro účely čerpání ze sociálního fondu, při vysílání na preventivní lékařské prohlídky.

Čl. 6 obecného nařízení o ochraně os. údajů odst.1

písm. b), kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů  a

písm. c), kdy je zpracování nezbytné  pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

- adresní a identifikační údaje

- popisné údaje

- údaje o jiné osobě

zaměstnanci

správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

45 let po ukončení pracovního poměru

2.

Výběrová řízení na volné pracovní pozice

Čl. 6  obecného nařízení o ochraně os. údajů  odst.1 písm. b), kdy je zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- adresní a identifikační údaje

- popisné údaje

 

uchazeči o zaměstnání

správce osobních údajů

5 let

3.

Dokumentace žáků 
a) osobní dokumentace žáků,
b) dotazníky žáků,
c) údaje o žácích z pedagogicko-psychologické poradny

Čl. 6  obecného nařízení o ochraně os. údajů odst.1 písm. c), kdy je zpracování nezbytné  pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů

- adresní a identifikační údaje

- zvláštní kategorie osobních údajů

- popisné údaje

- údaje o jiné osobě

žáci školy

správce osobních údajů
Ústav pro informace ve vzdělávání
Správa sociálního zabezpečení

školní matrika - 45 let
osobní spisy žáků - 20 let
třídní knihy - 10 let

kniha úrazů – 5 let

Záznamy o úrazu – 10 let

4.

Kniha úrazů a Záznamy o úrazu  a likvidaci pracovních úrazů

Čl. 6  obecného nařízení o ochraně os. údajů odst.1 písm. c), kdy je zpracování nezbytné  pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- identifikační údaje

žáci školy,  
zaměstnanci

správce osobních údajů, rodiče - zákonní zástupci žáků

stanovené orgány a instituce (dle okolností - Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce)

Kniha úrazů - 5 let
Záznamy o úrazu - 10 let

5.

Projekty – evidence členů realizačních týmů a podpořených

osob  

Čl. 6  obecného nařízení o ochraně os. údajů odst.1 písm. c), kdy je zpracování nezbytné  pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem

zaměstnanci, podpořené osoby

správce osobních údajů, řídící orgán projektu

dle požadavků řídícího orgánu

6.

Evidence strávníků jídelny VOŠ a SPŠ

Čl. 6  obecného nařízení o ochraně os. údajů odst.1 písm. c), kdy je zpracování nezbytné  pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů

- adresní a identifikační údaje

žáci školy, zaměstnanci,

cizí strávníci

správce osobních údajů

1 rok po skončení školního roku

 

Definice pojmů

  • „osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • „subjekt údajů“ je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
  • „zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
  • „správce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.