Napište nám jsme na FB

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada > Volební řád

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

při základní škole, jejíž činnost

vykonává příspěvková organizace
   Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 6

  

Článek 1

 

1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci

nezletilých žáků a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy

2. Délka volebního období členů školské rady je tři roky

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými

pracovníky školy

 

Článek 2

 

1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetina členů

    školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se volí přímou volbou

2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel

školy k  přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady

 

Článek 3

 

1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle

§ 167 školského zákona zákonní zástupci nebo zákonní zástupci a zletilí žáci, nebo zletilí žáci, a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě

2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje nejpozději 30

dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost

3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů

školské rady,formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady

4. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné,

aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách

 

Článek 4

 

1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách.

Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle ustanovení § 167 školského zákona

2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předá

zřizovateli a zvolené školské radě. Volební komise svolává první jednání školské rady

3. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné

4. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce
     je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu
     školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční
     většinou svých členů

5. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením,

odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák nebo student přestal být žákem školy a v případě zletilého žáka nebo studenta, pokud přestal být žákem nebo studentem školy

 

Tento volební řád byl projednán a schválen usnesením RM č. 1152/05/ŠKS dne 15.8.2005.

 

  

Mgr. Jaromír Brychta                                                              Ing. Dagmar Zvěřinová

starosta Města Žďár nad Sázavou                                        místostarosta Města Žďár nad Sázavou