Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Provozní řád

 

            logo ZŠ.jpg            Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

                                                               Komenského 6, Žďár nad Sázavou 591 01

 PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, pracovníky školy a školských zařízení, případně poskytuje stravovací služby veřejnosti.

Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních případech zůstává v provozu dle rozhodnutí provozovatele školní jídelny.

Ke stravování ve ŠJ je nutno se přihlásit alespoň 24 hodiny před započetím stravování v kanceláři

vedoucí ŠJ. Žák musí odevzdat písemnou přihlášku.

Odhlášky obědů se přijímají den předem, telefonicky na telefonní čísla 566591427, 736472471

nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, případně přes internet (při náhlém onemocnění

ten den ráno do 7 hodin).

Výdej obědů ve ŠJ je stanoven:

pro cizí strávníky do jídlonosičů  (zadní vchod do školní jídelny)   od 11:15 hod. do 11:30 hod.

pro žáky a zaměstnance základní školy Komenského 6                   od 11:45 hod. do 13:45 hod.

Změny ve výdeji obědů se oznamují strávníkům předem.

Strava žákům a zaměstnancům je vydávána na základě předložených stravovacích průkazů (kreditních karet, čipů).

Žák je povinen udržovat své místo během oběda v čistotě a v pořádku.

Při svévolném poškození majetku, vybavení školy apod. hradí zákonní zástupci žáka způsobenou škodu. Veškeré poškození majetku je žák povinen ohlásit učiteli, který koná dozor nebo jinému pracovníkovi školy.

Ředitelství školy zajišťuje výchovný dohled nad žáky v době výdeje oběda ve ŠJ (Pracovní řád pro pedag. pracovníky a ostatní pracovníky škol a

školských zařízení – č.j. 22368/85 ze dne 16. 7. 1985, čl. 12. odst. 8).

Kázeň ve školní jídelně musí být zajišťována způsoben slučitelným s lidskou důstojností a za respektování zásad slušného chování. Ve slovním projevu žáci nepoužívají vulgárních slov. Žáci dbají ve školní jídelně všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci respektují zásady slušného chování, respektují a ctí osobnost učitele

a pracovníků školní kuchyně. Projevy agresivního a vulgárního chování jsou chápány jako

porušování pravidel provozního řádu, resp. školního řádu,

Mimo školní jídelnu se vydává oběd pouze v těchto případech:

žákům s těžkým zdravotním postižením na základě žádosti rodičů (třídy E)

má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den nemoci podle Vyhlášky. 107/2005,

4, odstavec 9. Na další dny nemoci je nutné buď obědy odhlásit, nebo je možné je odebírat za plnou úhradu ceny oběda, včetně věcné a osobní režie.

při poskytování stravovacích služeb pro veřejnost, popř. na základě výjimky povolené vedoucí ŠJ

Strava je vydávána z bezpečnostních důvodů výhradně do jídlonosičů .

Stravné ve ŠJ je hrazeno bezhotovostním platebním stykem nebo v hotovosti.

Úhrada obědů v hotovosti je stanovena předem.

Výši příspěvku na stravování stanoví vedoucí ŠJ dle platných předpisů. Při přípravě pokrmů se postupuje podle receptur a výživových norem pro školní stravování.

Pracovníci školy a školských zařízení mohou v průběhu pracovní směny odebrat v jídelně jedno hlavní jídlo, pokud jsou tato jídla připravována pro žáky.

Jsou povinni toto jídlo sníst ve školní jídelně, odnášení vlastních obědů v jídlonosičích mimo školní jídelnu není povoleno.

Pracovníci školy nebo jiných školských zařízení hradí za jeden odebraný oběd příspěvek ve výši finančního normativu na nákup potravin, shodnou s výší finančního normativu pro věkovou kategorii žáků nad 15 let. V době nemoci musí zaměstnanci svůj oběd odhlásit hned první den, jinak uhradí plnou cenu oběda, i když si ho nevyzvednou.

Ostatní dospělí strávníci hradí za jeden odebraný oběd plné náklady, tj. náklady na potraviny včetně věcné a osobní režie.

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu.

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny, v prostorách jídelny udržovat klid, pořádek a čistotu. Při vstupu do jídelny POUŽÍVAJÍ NÁVLEKY!!!

Stravné můžete platit následujícími způsoby:

Inkasem z vašeho bankovního ÚČTU se stravné platí takto - první platba proběhne

září a vy uhradíte částku odpovídající počtu pracovních dnů v září vynásobenou finanční normou pro danou kategorii dětí

věk 3 - 6 let = 25,- Kč, věk 7 - 10 let = 27,- Kč, věk 11 – 14 let = 29,- Kč, věk 15 a více let = 31,- Kč

Případné přeplatky za odhlášenou stravu během měsíce budou vyrovnány hned následující měsíc.

To znamená, že např. v říjnu uhradíte částku rovnající se počtu pracovních dnů v říjnu, krát finanční norma, mínus odhlášené obědy za září. Případné přeplatky za červen budou vráceny na váš účet v červenci.

SMLOUVU O INKASNÍ FORMĚ PLATEBNÍHO STYKU potvrzenou bankou (u které máte účet),

nebo POVOLENÍ (které vytiskněte, pokud zadáváte příkaz přes internet), přiložte k přihlášce. 

Limit platby, pokud si ho chcete určit, zadejte 750,- Kč na jedno dítě. 

Pokud má vaše dítě ve škole sourozence, nemusíte příkaz nechat znovu potvrdit, pouze napište na přihlášku prvňáčka jako poznámku příjmení a třídu stravujícího se sourozence.

Při zadání příkazu nastavte PLATNOST STÁLE, nezadávejte dobu trvání do konce školního roku nebo platbu 1 x měsíčně.

HOTOVĚ je nutné zaplatit vždy PŘEDEM. To znamená, že např. v září uhradíte stravné za září
a říjen, poté vždy koncem měsíce na měsíc následující. Rodiče si hlídají termín splatnosti a výši plateb pro danou kategorii, protože děti jsou přihlášeny na stravování až po zaplacení (hotově).

Na stravování v naší ŠJ je nutné zakoupit čip (120,- Kč).

Tento doklad slouží ke stravování vašeho dítěte po celou dobu jeho školní docházky

(pokud nedojde k poškození nebo ztrátě). Ztrátu čipu je třeba nahlásit co nejdříve vedoucí ŠJ, aby bylo možné výdej na tento čip zablokovat. Rodiče si mohou vyžádat informaci, zda jejich dítě skutečně zaplacenou stravu odebírá.

V naší školní jídelně je možné přihlašování, odhlašování a výběr obědů přes internet. V případě zájmu vám podrobnosti sdělí vedoucí ŠJ.

Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Telefonní čísla do jídelny jsou 566 591 427, 736 472 471.

Dále si vás dovoluji upozornit na znění Školského zákona 561/2004 § 119, ze kterého vyplývá následující: Školní jídelna jako školské účelové zařízení zabezpečuje hmotnou péči o děti a žáky v době jejich pobytu ve škole - stravování v době školních prázdnin i v době nemoci je možné
za plnou úhradu ceny oběda včetně režijních i osobních nákladů.

V naší školní jídelně se plná cena oběda rovná: 

věk 3 - 6 let = 57,- Kč, věk 7 - 10 let = 59,- Kč, věk 11 - 14 let = 61,- Kč, věk 15 a více let = 63,- Kč

pro zaměstnance = 74,-  Kč                                                                      

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne  1. 9. 2022

 

Helena Urbánková                                                                   Mgr. Bohumila Počtová

Vedoucí ŠJ                                                                                        ředitelka školy