Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada > Volby do školské rady 2008

Volby do školské rady 2008

 

Školská rada  je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům  žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada byla ustavena 1.1.2006, tříleté volební období členů školské rady končlo 31.12.2008.

Volební období nové školské rady začlo dnem 1.1.2009 a končí dnem 31.12. 2011.

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada má 6 členů ( 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy volí tajnou volbou zákonní zástupci žáků, 2 členy volí tajnou volbou pedagogičtí pracovníci školy).

Členem školské rady nemůže být  ředitel školy.

 

VOLBY ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy zajišťuje řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s volebním řádem.

Ředitel školy jmenuje k přípravě a provedení voleb do školské rady volební komisi.

Volební komise

-          svolává k volbám do školské rady formou oznámení, které zveřejňuje nejpozději 30 dnů před konáním voleb

-          eviduje návrhy na kandidáty

             zajišťuje hlasovací lístky

-          eviduje všechny osoby oprávněné volit školskou radu, kteří využili svého volebního práva (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci školy)

-          vyhlašuje výsledky voleb

Způsob volby

Oprávněné osoby volí členy školské rady tajnou volbou, je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

Zákonní zástupci volí 2 členy z  kandidátů  rodičovské veřejnosti.

Pedagogičtí pracovníci volí 2 členy z  kandidátů pedagogických pracovníků.

Nezvolí-li zákonní zástupci stanovený počet členů školské rady, jmenuje zbývající členy ředitel školy.

 

Volební období členů školské rady je 3 roky.

 

 

ŠKOLSKÁ RADA

-  zasedá nejméně 2x ročně
-  školská rada na svém  prvním zasedání volí předsedu a místopředsedu školské rady
-  zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání  svolává ředitel školy
-  školská rada se podílí na správě školy ve smyslu § 168 zákona č. 561/2004 Sb.
   (školský zákon)
-  členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením,
   odvoláním
        -  v případě zákonného zástupce žáka, jestliže žák přestal být žákem školy
        -  v případě zástupce pedagogů, pokud přestal být zaměstnancem školy

 


Výsledky voleb do školské rady

ZÁPIS O  VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Volby do školské rady  Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 se konaly dne 9.prosince 2008 v době od 15.00 hodin do 17.00 hodin.

 

Volební komise ve složení:

Mgr. Jolana Krištofová

Mgr. Jitka Šorfová

Věra Zaťková

 

stanovuje na základě výsledků  hlasování  pořadí kandidátů takto:

 

a)      Zákonní zástupci žáků:

1.     Věra Zaťková

2.    Dana Motlová

 

b)     Zástupci pedagogických pracovníků:

1.   Petr Glajc

2.   Jitka Šorfová

 

Voleb do školské rady se zúčastnilo 85  oprávněných voličů za zákonné zástupce žáků  a

44 oprávněných voličů za pedagogické pracovníky.

 

Volební komise prohlašuje, že volby proběhly dle volebního řádu.

    

Ve Žďáře nad Sázavou  dne 9.12.2008

 

Za volební komisi:  

Mgr. Jolana Krištofová  

Mgr. Jitka Šorfová

Věra Zaťková