Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) zvolí tento postup:

V souvislosti s covid-19 může nastat situace:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;  Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce.
  • V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem žáka.
  • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použití ochranné pomůcky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
  •  Žákovi/ (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  
  • Škola poskytuje vzdělávání DISTANČNÍM způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.