Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Řád školní družiny

 Vnitřní řád školní družiny

 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD a vyvěšením v odděleních ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

 

Práva a povinnosti žáků

 

 

 1. a) Základní práva žáků

Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.

 1. Žák má právo slušným způsobem vyjádřit svůj názor a požadavek, je třeba brát jeho názory a požadavky v úvahu ve všech záležitostech týkajících se dítěte.
 2. Žák má právo získávat informace a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva jiných.
 3. Žák má právo na taková opatření k zajištění kázně, která odpovídají lidské důstojnosti dítěte.
 4. Žák musí být chráněn před všemi formami krutosti a útlaku.
 5. Žák má právo být chráněn před diskriminací (z hlediska rasy, jazyka, barvy pleti, náboženství atd.).

 

 

 1. b) Základní povinnosti žáků
 2. Chovat se vždy slušně a ohleduplně ke všem osobám ve škole. Zdržovat se jakýchkoli projevů šikany a nepřehlížet, je-li někdo šikanován.
 3. Žák je povinen informovat vychovatele při svém odchodu z družiny.
 4. Žák je povinen přezouvat se a udržovat kolem sebe pořádek.
 5. Žáci jsou povinni v družině se vhodně oslovovat.
 6. Žák je povinen chránit a neničit majetek školy a spolužáků. Úmyslně způsobenou škodu uhradí jeho zákonní zástupci.
 7. Žák je povinen chránit své zdraví a zdraví spolužáků.
 8. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny a řídit se pokyny vychovatelů.
 9. Žák nenosí nikdy do školní družiny předměty, které by mohly ohrozit jeho zdraví a zdraví spolužáků.
 10. Žák se řídí platným Řádem školní družiny a Školním řádem.

 

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

 

 1. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den).
 2. S vychovatelem řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou.
 3. Rodiče mohou ŠD navštívit po domluvě s vychovatelem a zapojit se s dítětem do činnosti.
 4. O plánovaných akcích ŠD jsou rodiče vždy včas informováni v týdenní plánu.

 

 

 

Provozní doba školní družiny

 

Provozní doba školní družiny je rozdělena na ranní a odpolední provoz.

Ranní provoz školní družiny:         od   600  do  745 hodin 

Odpolední provoz školní družiny:  od 1130  do 1600 hodin

Hlavní činnost probíhá v době      od 1330 do 1430 hodin, tato doba není vhodná pro vyzvedávání dítěte ze školní družiny. 

 

Pracovní doba vychovatelek je dána rozpisem služeb.

 

 

Umístění učeben školní družiny

Oddělení školní družiny jsou umístěna v místnostech v suterénu budovy, které slouží pouze pro potřeby ŠD.

Školní družina pro svoji činnost dále využívá ostatní prostory – přípravnou třídu, tělocvičnu, přestávkové hřiště, atletické hřiště, učebnu v přírodě, specializovanou učebnu Snoezelen, učebnu s trampolínou, žákovskou knihovnu, popřípadě jiný prostor. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

 

 

Příchod žáků do školní družiny

 

Ranní provoz:

Žáci přicházejí do školy družinovým vchodem nebo bezbariérovým vchodem. Pro vstup do budovy je třeba použít elektronického zvonku.

Odpolední provoz:

Po obědě ve školní jídelně 

 1. žáky 1. ročníku běžných tříd a žáky, kterým končí výuka po 4. vyučovací hodině odvádí do ŠD vychovatelka
 2. žáci 2. – 5. ročníku běžných tříd přicházejí do školní družiny samostatně
 3. žáky speciálních tříd předávají vychovatelce třídní učitelé, informují o zdravotním stavu dítěte, popřípadě o jeho absenci

 

 

Podmínky pro přijímání žáků do školní družiny

 

Kritéria pro přijetí:

 • přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných zápisních lístků a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družinu
 • přijmout lze pouze počet účastníků do naplnění kapacity družiny
 • žádat o přijetí (vyplnit přihlašovací lístek) mohou zákonní zástupci účastníků z přípravných tříd, speciálních tříd, z prvního, druhého a třetího ročníku

 

 

V případě, že počet zájemců bude převyšovat kapacitu, budou přednostně přijímáni účastníci podle těchto pravidel: 

 • děti z přípravných tříd a tříd speciálních
 • žáci z 1. ročníku
 • žáci z 2. ročníku
 • žáci z 3. ročníku

 

 1. Pokud počet zájemců v některé skupině přesáhne celkovou kapacitu ŠD, bude o účasti rozhodovat věk účastníka. Mladší účastníci budou mít přednost před věkově staršími. V případě, že by počet zájemců o družinu byl nižší než celková kapacita, je možné přijmout i účastníky z vyšších ročníků (4. a 5.)

 

 1. Žáka přihlašují do školní družiny jeho zákonní zástupci vyplněním zápisního lístku.

 

 1. Informace v zápisním lístku – způsob a čas odchodu žáka ze školní družiny, změna bydliště, telefonické kontakty – jsou ze strany rodičů průběžně aktualizovány.

 

 1. Odhlášení žáka provádějí písemně jeho zákonní zástupci.

 

 1. Ve školní družině jsou vzděláváni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kde je věnována zvýšená pozornost při jejich začleňování do kolektivu (vhodná motivace, metody a prostředky, citlivý přístup při spolupráci s rodiči).

 

 1. O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy po opakovaných prohřešcích proti Řádu školy a Řádu školní družiny. Vyloučení bude vždy projednáno se zákonnými zástupci žáka.

 

 

 

Výjimečné zařazení žáka do školní družiny

 

Do školní družiny lze výjimečně zařadit žáky, kteří do ní nejsou přihlášeni. 

Jedná se o případy, kdy žák navštěvuje mimoškolní aktivitu pořádanou školou a tato aktivita bezprostředně časově nenavazuje na konec vyučování. Vždy je třeba oznámit tuto skutečnost vychovatelce.

 

 

 

Podmínky docházky do školní družiny

 

 1. Pro přihlášené žáky je pobyt ve školní družině povinný, doba pobytu se řídí požadavky zákonných zástupců, tyto požadavky jsou evidovány v zápisním lístku přihlášeného žáka.
 2. Nepřítomnost dítěte ve školní družině musí být rodiči řádně omluvena.
 3. Vychovatelka uvolní dítě ze školní družiny pouze na základě písemné žádosti rodičů.
 4. Za žáka, který se bez omluvy do školní družiny nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 5. Pokud žák nebyl vyzvednut zákonnými zástupci do doby stanové v zápisním lístku a zároveň nebyl dán souhlas k samostatnému odchodu ze školní družiny, je vychovatelka povinna vyčkat s dítětem příchodu rodičů.
 6. Pobyt ve školní družině je podmíněn zajištěním stravování ve školní jídelně. Pokud rodiče pro své dítě nezajistí školní stravování, je pro nestravující se žáky pobyt ve školní družině omezen do 13.30 hodin.
 7. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáků, kteří navštěvují školní družinu.
 8. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci účastníka a na přihlášce upozornit na jeho zdravotní omezení, popř. na pravidelně užívané léky.
 9. Při vyzvedávání dítěte ze školní družiny zazvoní zákonní zástupci nebo osoby určené k vyzvednutí na zvonek u družinového vchodu, představí se a sdělí jméno dítěte. Poté vyčkají na dítě u vstupních dveří.
 10. Za pobyt dětí ve školní družině je, podle vyhlášky zřizovatele, vybírán poplatek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů. Poplatek je nutné zaplatit nejpozději  do 10. dne v měsíci. Lze jej zaplatit předem i na delší období. Pokud za žáka není poplatek uhrazen, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny. Rodiny, kde příjem klesne pod určené minimum, mohou být při předložení žádosti od poplatku osvobozeni.
 11. V případě uzavření školy se vrací poměrná část peněz automaticky.
 12. Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy, řádu školní družiny a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje.
 13. Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka, zástupkyně ředitele určené pro zastupování školní družiny nebo ředitel školy.

 

Při všech činnostech školní družiny je třeba dodržovat obecně platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáky je nutno poučit o bezpečnosti, předvídat případná rizika při činnosti. Nezbytný je nepřetržitý dozor vychovatelky školní družiny.

 

 

Organizace činnosti školní družiny

 

 1. Výchovně vzdělávací činnost školní družiny je realizována dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – příloha pro školní družinu.

 

 1. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

 • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
 1. Další činnosti organizované školní družinou či pořádané v jejím rámci jsou plánovány v ročním plánu školní družiny.
 2. Na některé činnosti lze oddělení školní družiny spojovat. Jsou to akce plánované pro všechna oddělení školní družiny, kdy je vhodné a účelné jejich spojení.
 3. Družina je rozdělena na oddělení, která se naplňují do počtu 30 žáků. O počtu oddělení rozhoduje ředitel školy podle počtu přihlášených žáků.
 4. Oddělení se spojují také dle rozvrhu v době nízkého počtu zapsaných žáků v oddělení, tyto případy jsou dány rozvrhem služeb vychovatelů.

 

Úrazy

 1. Každý úraz nebo škodu, ke které došlo v souvislosti s činností školní družiny, hlásí účastníci bez zbytečného odkladu vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout dle svých možností první pomoc.
 2. O úrazu nezletilého účastníka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
 3. Škola vede evidenci úrazů účastníků a zaměstnanců, k nimž došlo při činnostech souvisejících s činností školní družiny. Každý úraz nejpozději do 24 hodin zapíše vychovatelka do knihy úrazů. Vyplní všechny potřebné údaje a stručně popíše, jak k úrazu došlo.
 4. Případný záznam o školním úrazu, pokud je podle zákona potřeba, vyhotoví na předepsaném formuláři (popř. v elektronické podobě) administrativní pracovnice školy ve spolupráci s pracovníkem školy, který úraz zapsal.

 

                                                                                                                                                                               Mgr. Bohumila Počtová 

                                                                                                                                                                               ředitelka školy

                                                                                                                                                                               1. 9. 2023