Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada > Volební řád

Volební řád školské rady

při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Článek 1

 1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Článek 2

 1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se volí přímou volbou.
 2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.

Článek 3

 1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nebo zákonní zástupci a zletilí žáci, nebo zletilí žáci, a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
 2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
 3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady,formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
 4. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

Článek 4

 1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle ustanovení § 167 školského zákona.
 2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předá zřizovateli a zvolené školské radě. Volební komise svolává první jednání školské rady.
 3. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 4. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 5. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák nebo student přestal být žákem školy a v případě zletilého žáka nebo studenta, pokud přestal být žákem nebo studentem školy.

Tento volební řád byl projednán a schválen usnesením RM č. 1152/05/ŠKS dne 15.8.2005.

Mgr. Jaromír Brychta, starosta Města Žďár nad Sázavou                                        

Ing. Dagmar Zvěřinová, místostarosta Města Žďár nad Sázavou