Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Informace o činnosti

Školní poradenské pracoviště

 

Tým pracovníků ŠPP 

výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň: Mgr. Jitka Stará, jstara@3zszdar.cz

výchovný poradce pro SPT: Mgr. Dana Bučková, dbuckova@3zszdar.cz

školní speciální pedagog: Mgr. Irena Čuhlová, spp@3zszdar.cz

kariérový poradce a školní metodik prevence: Mgr. Miloš Moučka, mmoucka@3zszdar.cz

Konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Tel. na ŠPP: 566 591 420 

 

Koncepce poradenských služeb

Od školního roku 2005/2006 je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP).           Školní poradenské pracoviště zajišťuje informační, poradenské, metodické, koordinační, vzdělávací, konzultační, intervenční a diagnostické činnosti. Služby jsou určeny žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Všichni pracovníci školního poradenského pracoviště dodržují etický kodex.

Od ledna 2012 se naše škola podílí na projektu RAMPS – VIP III, který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, kde školní psychologové a speciální pedagogové zajišťují široké spektrum služeb žáků. Více na  http://www.nuv.cz/ramps

 

Školní poradenské pracoviště si klade za cíl:

 • vytvářet širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a soc. patologických jevů
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků
 • koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 • udržovat příznivé sociální klima ve škole i v jednotlivých třídních kolektivech
 • podpora vzdělávání a soc. začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s OMJ Ø předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům
 • podporovat efektivní komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky
 • osvětová činnost spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy.