Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Stanovení výše úplaty

Stanovení výše úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině

 

Ředitel Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 vydává pokyn ke stanovení výše úplaty za poskytování služeb zájmového vzdělávání ve školní družině v souladu s ustanoveními:

  • § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • § 20 odst. 1, § 37 – 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Čl. 1: Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině za úplatu, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dítěte) škole.

Čl. 2: Výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena na 120,00 Kč měsíčně na jednoho žáka (dítě) přihlášeného do školní družiny.

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Do počtu uvedených dnů se nezahrnují víkendy a ani státní svátky.

Čl.3: Splatnost úplaty

Úplatu hradí zákonní zástupci žáka pravidelně do 20. každého měsíce školního roku nebo v předstihu ve splátkách tak, aby byla poslední splátka splatná nejpozději před ukončením účasti ve školní družině.

 

Čl.4: Způsob úhrady úplaty

Úplatu hradí zákonní zástupci bezhotovostní formou

  1. prostřednictvím ČSOB na číslo účtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6: 224673490 / 0300
  2. trvalým příkazem na výše uvedené číslo účtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Úplatu je možné ve výjimečných případech uhradit v hotovosti v kanceláři školy.

Uhrazená úplata se stává součástí rozpočtu školy.

 

 

Čl.5: Snížení nebo prominutí úplaty

Výši úplaty může ředitel snížit nebo úplatu prominout, jestliže

  1. účastníkovi nebo zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  2. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte (žáka), kterého se prominutí úplaty týká, předloží potvrzení vystavené sociálním úřadem řediteli školy, která následně vydá rozhodnutí o prominutí úplaty.

       

 

                                                                                                                                                                         Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.9.2023

                                                                                                                                                                                    Mgr. Bohumila Počtová, ředitelka školy