Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Stanovení výše úplaty

Stanovení výše úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině

Ředitel Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 vydává pokyn ke stanovení výše úplaty za poskytování služeb zájmového vzdělávání ve školní družině v souladu s ustanoveními:

  • § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  • § 20 odst. 1, § 37 – 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1: Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině za úplatu, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dítěte) škole.

Čl. 2: Výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena na 90,00 Kč měsíčně na jednoho žáka (dítě) přihlášeného do školní družiny.

S účinností od 23. 10. 2021 je do vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání doplněn odstavec 5.

"Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Do počtu uvedených dnů se nezahrnují víkendy a ani státní svátky."

Čl.3: Splatnost úplaty

Úplatu hradí zákonní zástupci žáka pravidelně do 20. každého měsíce školního roku nebo v předstihu ve splátkách tak, aby byla poslední splátka splatná nejpozději před ukončením účasti ve školní družině.

Čl.4: Způsob úhrady úplaty

Úplatu hradí zákonní zástupci bezhotovostní formou

  1. prostřednictvím ČSOB na číslo účtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6: 224673490 / 0300

  1. trvalým příkazem na výše uvedené číslo účtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Úplatu je možné ve výjimečných případech uhradit v hotovosti v kanceláři školy.

Uhrazená úplata se stává součástí rozpočtu školy.

Čl.5: Snížení úplaty

Úplata může být snížena v případě účasti dítěte nebo žáka ve více než dvou dalších zájmových činnostech školy uskutečňovaných za úplatu ( zájmové kroužky)

Čl.6: Prominutí úplaty

Úplata může být prominuta

  1. dítěti nebo žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální

příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba

  1. dítěti nebo žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena

  1. pokud skutečnosti uvedené v odstavci a) a vyplácení příspěvku uvedeného v odstavci b) zákonný zástupce prokáže škole

Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte (žáka), kterého se prominutí úplaty týká, předloží potvrzení vystavené sociálním úřadem řediteli školy, která následně vydá rozhodnutí o prominutí úplaty.

Od placení úplaty je dále osvobozen plátce v případě, kdy dítě nebo žák je zařazen ve školní družině, ale není přihlášen k soustavné docházce. 

                                                                                                                                    Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.9.2021

                                                                                                                                   Mgr. Bohumila Počtová, ředitelka školy