Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Generální souhlas rodičů

Generální souhlas rodičů s činností školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog působí na škole v rámci systémového projektu VIP-Kariéra financovaného z Evropských sociálních fondů. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou, 591 01 a z ročního plánu činnosti školního speciálního pedagoga.

Rodiče udělují, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

a) generální souhlas s činností školního speciálního pedagoga, případně

b) individuální souhlas s činností školního speciálního pedagoga

Generální souhlas se projednává jedenkrát ročně na třídních schůzkách. Rodiče, kteří  souhlasí s tím, že školní speciální pedagog na škole působí, generální souhlas podepíší. Svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní speciální pedagog:

  • Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • Vedl třídnické hodiny ve spolupráci se třídním učitelem
  • Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
  • Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole ( vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně nežádoucích jevů apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních šetření a průzkumech

Rozhodnou-li se rodiče, že generální souhlas s činností školního speciálního pedagoga nepodepíší, nemá školní speciální pedagog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat.