Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Plán realizace výuky v souvislosti s COVID-19

Plán realizace výuky v souvislosti s COVID-19Plán realizace výuky v souvislosti s covid-19

Dobrý den,

Začíná nám nový školní rok a jeho začátek provází mnoho otázek,

JAK TO TEDY BUDE OD 1. ZÁŘÍ 2020 U NÁS VE ŠKOLE?

Škola se bude řídit dle pokynů MŠMT a aktuální situací.

Manuál MŠMT k provozu škol.pdf

Přílohy k manuálu.pdf

Základní informace

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci při vstupu do budovy nemusí mít nasazenou roušku, ale mají ji připravenou pro případ potřeby v igelitovém sáčku v aktovce. Rodiče žáků a cizí osoby vstupují do školy s rouškou a pouze při předem domluvené schůzce. Rodiče žáků 1. ročníku se mohou účastnit slavnostního zahájení s rouškou.

Žáci se o přestávkách nepohybují v prostorách školy s výjimkou návštěvy školního bufetu a toalety.

Vzdělávání bude probíhat zejména v kmenových třídách.

Výuka

Bude probíhat obvyklým způsobem, ovšem za zvýšených hygienických podmínek.

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Umývání rukou, používání dezinfekce, používání jednorázových kapesníků a jednorázových utěrek namísto látkových ručníků. Tímto bychom chtěli požádat rodiče o zajištění papírových kapesníčků a utěrek svým dětem.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance. Znamená minimální mísení vzdělávacích skupin, dodržování odstupů mezi žáky o přestávce.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Organizace školy v závislosti na semaforu

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby" (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) zvolí tento postup:

V souvislosti s covid-19 může nastat situace:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;  Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce.
 • V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. žáka.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Žákovi/ (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  
 • Škola poskytuje vzdělávání DISTANČNÍM způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  
 •  Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  

Návštěvy ve škole jsou realizovány pouze po předchozí domluvě. Návštěvník zazvoní na sekretariát školy a vyčká na pracovníka, které navštíví před budovou školy.

Práce se vzdělávacím obsahem nerealizovaným z důvodů mimořádných opatření přijatých ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučení ČŠI pro školy.pdf

Přestože škola odvedla v době trvání mimořádných opatření v druhém pololetí školního roku 2019/2020 velmi dobrou práci při výuce na dálku a postupně docházelo k částečnému otevírání školy pro vymezené skupiny žáků, je zřejmé, že nebylo možné v plném rozsahu dosáhnout toho, co školní vzdělávací program (dále také „ŠVP“) stanovuje, a to ani z hlediska obsahu vzdělávání, ani z pohledu metod a forem výuky. Z pohledu plnění vzdělávacích povinností, které stát stanovil v rámcových vzdělávacích programech (dále také „RVP“), vedl zákaz fyzické přítomnosti žáků ve školách a distanční vzdělávání k problému nesouladu ŠVP se vzdělávací realitou.

Vzhledem k závažným objektivním důvodům bude možné dotčenou část vzdělávacího obsahu z předchozího školního roku realizovat ve školním roce 2020/2021. Proto proběhne úprava rozvržení vzdělávacího obsahu mezi ročníky takto:

 • ve vyučovacích předmětech typu český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika  bude vzdělávací obsah, který nebylo z důvodu mimořádné situace možné ve školním roce 2019/2020 realizovat, realizován v plném rozsahu dle ŠVP školy ve školním roce 2020/2021;
 • v ostatních vyučovacích předmětech naukového charakteru bude vzdělávací obsah realizován ve školním roce 2020/2021 nikoli v plném rozsahu dle ŠVP, ale pouze v takovém rozsahu, který alespoň v minimální míře zajistí dosažení očekávaných výstupů příslušného RVP;
 • ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru, ve kterých byl v období školního roku 2019/2020 od 11. 3. realizován pouze vybraný vzdělávací obsah dle ŠVP školy, upouštíme od některých vzdělávacích obsahů, které nebyly smysluplně realizovatelné distanční formou, a nebudeme je přesouvat do následujících ročníků v rozsahu dle ŠVP.

Na začátku školního roku 2020/2021 budeme mapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánujeme výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována. 

Nejpodstatnější ale bude přát si, abychom byli zdraví. Přání budeme muset jít tentokrát trochu naproti, takže některé aktivity a části dne ve škole mohou proběhnout při otevřených oknech, v rozumných rozestupech, ve zvýšené hygienické míře.

Přeji nám všem, abychom to zvládli.

Mgr. Ivo Kuttelwascher, ředitel školy