Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - po kontrole smazat > nepoužité > Projekt Comenius > Projekt EBE

Projekt Endangered Biodiversity of Europe – EBE


Náš projekt je zaměřen na globální environmentální problémy, které se promítají do regionů účastníků projektu. Hlavním zvoleným tématem je Globální ohrožení biodiverzity a jeho příčiny (přeměna krajiny člověkem, lov a sběr organismů pro potravu a zábavu, nelegální obchod s exotickými druhy, chemizace zemědělství, stoupající počet průmyslových havárií, nárůst rekreace do původních chráněných území).

Cílem projektu je vzájemná spolupráce žáků a učitelů zúčastněných škol na podkladě zvoleného tématu. Žáci získají znalosti o navštívených lokalitách, možnostech ochrany životního prostředí v jednotlivých zemích a pravidlech ekologického chování v chráněných oblastech. Učitelé si navzájem předají zkušenosti o možnostech zařazení tématu environmentální výchovy do vzdělávání.

V průběhu dvouletého projektu se žáci a učitelé zúčastní několika vzájemných setkání v trvání
1 týdne. Tyto mobility mají dohodnutý jednotný koncept, jehož pevnou součástí je dvoudenní návštěva chráněné lokality vybrané hostitelskou školou.
V těchto lokalitách se žáci seznámí s výskytem chráněných živočišných i rostlinných druhů a se systémem ochrany přírody v daném státě. Žáci se také zaměří na sběr materiálu a podkladů k výstupům z projektu.

Hlavní plánované výstupy projektu:

1)  Prezentace formou fotografických výstav věnovaných současnému vzhledu chráněných 
      lokalit a aktuálnímu stavu výskytu ohrožených druhů.
2)  Kalendář z žákovských fotografií z chráněných lokalit.
3) Webové stránky projektu

Školy zapojené do projektu EBE:

1) Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – ČESKÁ REPUBLIKA –    koordinátor  projektu
2) Mímar kemal ílkögretim okulu , Adana – TURECKO – partner
3) Agrupamento Vertical de Escola de Avintes, Porto – PORTUGALSKO – partner
4) Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, Matosinhos – PORTUGALSKO - partner
5) Ivalo yläasteen koulu, Ivalo  - FINSKO – partner
6) Oš Dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica – SLOVINSKO - partner

Projekt EBE.ppt

Endangered Biodiversity of Europe – EBE

Our common project is focused on global environmental problems that are reflected in the regional project participants. The main chosen topic is “The global problem of biodiversity and its causes” (changes of landscapes by man, hunting and collection organisms for food and entertainment, illegal trade with exotic species, agricultural chemicals, an increasing number of industrial accidents, an increase recreation in the original protected areas).

The aim of this project is cooperation between pupils and teachers of participating schools on the basis of the chosen topic. Students will gain knowledge about the visited sites, how to protect the environment in individual countries and the rules for environmental behaving in protected areas. Teachers shall provide each other experiences on how to include the topic of environmental education related to primary and lower-secondary education.

During the two-year project, the pupils and teachers will see each other at meetings lasting 1 week. These visits have agreed a uniform concept, which include a two-day staying in protected area selected by the host school.
In these locations, the pupils will get familiar with protected animal and plant species and the conservation system in the state. Students will also focus on collecting materials and documents to the outputs of the project.

The main planned outcomes of the project:

1) Presentation in the form of photographic exhibitions dedicated to present the appearance of the protected areas and the current status of endangered species.
2) Calendar of students' photographs of protected areas.
3) Project website

Schools involved in the project EBE:

1) Elementary School Zdar nad Sazavou, Comenius 6 - CZECH  - Project Coordinator
2) Mimar Kemal Ílkögretim Okula, Adana - TURKEY - partner
3) Vertical Agrupamento de Escola de Avintes, Porto - PORTUGAL - partner
4) Agrupamento escolas Irmãos de Passos, Matosinhos - PORTUGAL - Partner
5) Ivalo yläasteen ball Ivalo - FINLAND - Partner
6) Oš Dr. Janez Mencingerja , Bohinjska Bistrica - SLOVENIA - partner