Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Úřední deska > Zřizovací listina

Zřizovací listina

Úplné znění zřizovací listiny

Město Žďár nad Sázavou v rámci samostatné působnosti na základě § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 27 a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů a § 14 odst. 2 a odst.12 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vydává

Zřizovací listinu

ČI. 1: Úplný název zřizovatele

Název zřizovatele: Město Žďár nad Sázavou
Adresa: Náměstí Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou
Zastoupené starostou: Mgr. Jaromírem Brychtou
IČO: 295841
Okres: Žďár nad Sázavou

ČI. 2: Název, sídlo, IČO organizace

Název organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
Sídlo organizace: Komenského 6,591 01 Žďár nad Sázavou 3
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 48895229

ČI. 3: Vymezení hlavního účelu zřízení a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v zájmu obce, jejích občanů a třetích osob vymezených v ustanovení § 84 zákona o obcích a a dále které jsou upraveny školskými zákony, zejména zákonem č. 29/1984 Sb. ve znění pozdějších předpisů o soustavě základních a středních škol (školský zákon). Součástí školy je i školní jídelna, jejíž činnost je vymezena ustanovením § 39 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších změn a doplňků, školní družina, jejíž činnost je vymezena ustanovením § 20 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších změn a doplňků a speciální školy - Zvláštní škola a Pomocná škola, jejichž činnost je vymezena zejména odst.4 § 28, § 31 a § 33 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování základního školního vzdělávání v souladu se zvláštními předpisy a zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování ubytovacích služeb mládeži a mládežnickým organizacím, pořádání vzdělávacích akcí. Organizace je oprávněna k prodeji školních potřeb, pomůcek, výrobků žáků a potravin žákům a zaměstnancům organizace.

ČI. 4: Vymezení doplňkové činnosti

Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců provozovat formou doplňkové činnosti:

  • Výchova a mimoškolní vzdělávání

  • Hostinská činnost

  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

  • Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-Ii poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a k rekondici

ČI. 5: Statutární orgán

5.1 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován v souladu s obecně platnými právními předpisy. Pravomoci ředitele školy jsou vymezeny § 3 zákona 564/1990 Sb. V době nepřítomnosti je oprávněn funkci ředitele vykonávat jeho zástupce zplnomocněný k jednání za příspěvkovou organizaci plnou mocí vystavenou jejím ředitelem.

5.2 Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele a je oprávněn organizaci zastupovat ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud zřizovací listina nestanoví jinak. V působnosti ředitele organizace jsou zejména tyto úkony:

  • realizace pracovněprávních vztahů,

  • zavírání hospodářských smluv na dodávku energie, prací, péče o

  • technické zařízení, pojistných smluv aj.,

  • hospodárné využívání nebytových prostorů,

  • zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO.

5.3 Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vy tištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj podpis. Shodně postupuje v době nepřítomnosti zástupce ředitele.

5.4 Ředitel předkládá zřizovateli organizační řád a vnitropodnikové směrnice a jejich změny ke schválení.

5.5 Ředitel je povinen v termínu stanoveném zřizovatelem předkládat zřizovateli organizace roční plán oprav, odpisový plán a plán investiční činnosti sestavené podle článku 6. zřizovací listiny a dále finanční plán sestavený podle článku 7. zřizovací listiny.

ČI. 6: Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele

6.1 Zřizovatel předává příspěvkové organizaci do správy movitý a nemovitý majetek, který je vlastnictvím zřizovatele, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.

6.2 Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele.

Nemovitý majetek vymezený v příloze č.1 může organizace užívat na základě smlouvy, kterou se zřizovatel i příspěvková organizace zavazují uzavřít s účinností od data účinnosti zřizovací listiny.

6.3 Movitý majetek dle přílohy č.2 je vlastnictvím příspěvkové organizace.

6.3.1 Pořizování majetku

O pořízení jednotlivého majetku, případně souboru věcí v případě, že pořizovací cena nepřesahuje částku 100 000,- Kč, rozhoduje ve své pravomoci ředitel příspěvkové organizace. Do konce září běžného roku předkládá příspěvková organizace zřizovateli plán investic pro následující rok, které příspěvková organizace není schopná financovat z vlastních zdrojů. Pořízení těchto investic schvaluje zřizovatel.

Odpisy majetku prováděné příspěvkovou organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu jsou zdrojem investičního fondu.

6.3.2 Vyřazení, prodej přebytečného, nepotřebného majetku

O vyřazení, prodeji nebo likvidaci nepotřebného majetku v pořizovací ceně nižší než 40 tis. Kč, který je vlastnictvím příspěvkové organizace, rozhoduje ve své pravomoci ředitel příspěvkové organizace.

O vyřazení, prodeji nebo likvidaci nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč, který je vlastnictvím příspěvkové organizace, rozhoduje zřizovatel.

Prostředky získané prodejem hmotného investičního majetku může příspěvková organizace použít jako zdroj svého investičního fondu.

6.3.3 Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat majetek také nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě.

6.4 Svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností příspěvková organizace využívá pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena a pro doplňkovou činnost, byla-Ii zřizovatelem povolena. Organizace je povinna ke správě svěřeného majetku, tj. účelně a efektivně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případnou investiční činnost. Kromě majetku vymezeného v článku 6.3.2. je svěřený majetek pro organizaci nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit a nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele. Opravy a údržba svěřeného majetku jsou prováděny podle příslušných ustanovení vztahu, kterým je organizaci umožněno vlastní hospodářské využití majetku zřizovatele. Organizace je povinna vypracovat a předložit zřizovateli ke schválení roční plán oprav. Organizace je povinna zpracovat revizní řád technických zařízení.

6.5 Příspěvková organizace je povinna majetek chránit před ztrátou, poškozením, zničením, zavlečením. Příspěvková organizace je povinná majetek pojistit, pokud to nebude vysloveně neekonomické. Organizace je povinna zajistit revize vyhrazených a technických zařízení.

6.6 Příspěvková organizace je povinna v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví provést jednou ročně, ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky, inventuru majetku a závazků včetně majetku zřizovatele svěřeného organizací k řádnému hospodářskému využití v souladu s touto zřizovací listinou.

ČI.7: Finanční hospodaření

7.1 Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů.

7.2 Příspěvková organizace hospodaří podle finančního plánu, který zahrnuje výnosy, náklady, tvorbu hospodářského výsledku a jeho rozdělení a výkaz o peněžních tocích. Strukturu finančního plánu stanoví zřizovatel. Plán rovněž vyjadřuje vztahy k rozpočtu zřizovatele, tj. příspěvek na činnost organizace a dotaci na investice. Finanční plán schvaluje zřizovatel.

7.3 V případě, že organizace v rámci plnění hlavního účelu, pro který byla zřízena, poskytuje služby třetím osobám, je povinna tyto poskytovat za ceny stanovené podle zvláštního předpisu, tj. v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách.

7.4 Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat půjčky pouze z fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s platnou právní úpravou.

ČI.8: Závěrečná ustanovení

8.1 V případě zadávání veřejných zakázek příspěvkovou organizací podle zákona má zřizovatel právo jmenovat člena nebo předsedu výběrové komise.

8.2 Zřizovatel je oprávněn nařídit organizaci ověření účetní závěrky auditorem a přezkoumání daňového přiznání daňovým poradcem. Výběr auditora a daňového poradce podléhá schválení zřizovatelem.

8.3 Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy.

8.4 Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

8.5 Organizace je zřízena s účinností od 1.1.1995 dle usnesení zastupitelstva města ze dne 3.10.1994.

8.6 Dodatkem schváleným zastupitelstvem města dne 18.prosince 2003 se mění původní zřizovací listina účinná od 1.1.1995 ve znění pozdějších změn a dodatků ze dne 9.10.1997, 18.12.2000 , 28.5.2001 a 3.4.2003.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 18.prosince 2003.

Mgr. Jaromír Brychta, starosta Města Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinová, místostarosta Města Žďár nad Sázavou

 

Dodatek č.1

zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Žd'ár nad Sázavou, Komenského 6

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, ze dne 3.října 1994 ve znění pozdějších změn a dodatků se mění následovně:

Město Žďár nad Sázavou v rámci samostatné působnosti na základě § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 27 a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů a § 14 odst. 2 a odst.12 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vydává

článek Č. 3 se mění a bude znít následovně:

ČI. 3: Vymezení hlavního účelu zřízení a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v zájmu obce, jejích občanů a třetích osob vymezených v ustanovení § 84 zákona o obcích a a dále které jsou upraveny školskými zákony, zejména zákonem č. 29/1984 Sb. ve znění pozdějších předpisů o soustavě základních a středních škol (školský zákon). Součástí školy je i školní jídelna, jejíž činnost je vymezena ustanovením § 39 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších změn a doplňků, školní družina, jejíž činnost je vymezena ustanovením § 20 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších změn a doplňků a speciální školy - Zvláštní škola a Pomocná škola, jejichž činnost je vymezena zejména odst.4 § 28, § 31 a § 33 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování základního školního vzdělávání v souladu se zvláštními předpisy a zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování ubytovacích služeb mládeži a mládežnickým organizacím, pořádání vzdělávacích akcí. Organizace je oprávněna k prodeji školních potřeb, pomůcek, výrobků žáků a potravin žákům a zaměstnancům organizace.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny jsou nezměněna a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem města dne 18. prosince 2003.

Mgr. Jaromír Brychta,  starosta Města Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinová, místostarosta Města Žďár nad Sázavou

 

Dodatek č.2

zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Žd'ár nad Sázavou, Komenského 6

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, ze dne 3.října 1994 ve znění pozdějších změn a dodatků se mění následovně:

Článek Č. 1 se mění a bude znít následovně:

Čl.1: Úplný název zřizovatele

Název zřizovatele: Město Žďár nad Sázavou
Adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené starostou: Mgr. Jaromírem Brychtou
IČO: 295841
Okres: Žďár nad Sázavou

Ostatní ustanovení zřizovací listiny jsou nezměněna a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem města dne 16. prosince 2004.

Mgr. Jaromír Brychta,  starosta Města Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinová, místostarosta Města Žďár nad Sázavou

 

Dodatek č. 7

zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Žd'ár nad Sázavou, Komenského 6, schválené usnesením Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou ze dne 3.10.1994 ve znění pozdějších změn a dodatků k této zřizovací listině schválených usneseními Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou ze dne 9.10.1997, 18.12.2000,28.5.2001,3.4.2003, 18.12.2003 a 16.12.2004 vydaný podle § 84 odst. 2 písmo e) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů., a v souladu s ustanovením § 46, § 178 odst. 1) písmo a) a § 179 odst. 1) písm.c) zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

 

1. Text článku 3 zřizovací listiny nově zní:

ČI. 3: Vymezení hlavního účelu zřízení a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

3.1 Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečování potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů obce.

3.2 Předmětem činnosti organizace je zabezpečování plnění povinné školní docházky dle vzdělávacích programů základního vzdělávání a upravených vzdělávacích programů základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, zájmového vzdělávání dětí ve školní družině, školního stravování a závodního stravování. Předmětem činnosti je dále zajišťování navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování ubytovacích služeb mládeži a mládežnickým organizacím a pořádání vzdělávacích akcí.

2. Text článku 6 zřizovací listiny nově zní:

ČI. 6: Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy a vymezení majetkových práv k tomuto majetku

6.1 Zřizovatel předává příspěvkové organizaci do správy nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele uvedený v příloze č. 1 k jejímu vlastnímu hospodářskému       využití.

6.2 Movitý majetek dle přílohy č.2 je vlastnictvím příspěvkové organizace.

6.2.1 Pořizování majetku

O pořízení jednotlivého majetku, případně souboru věcí v případě, že pořizovací cena nepřesahuje částku 100 000,- Kč, rozhoduje ve své pravomoci ředitel příspěvkové organizace. Do konce září běžného roku předkládá příspěvková organizace zřizovateli plán investic pro následující rok, které příspěvková organizace není schopná financovat z vlastních zdrojů. Pořízení těchto investic schvaluje zřizovatel.

Odpisy majetku prováděné příspěvkovou organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu jsou zdrojem investičního fondu.

6.2.2 Vyřazení, prodej přebytečného, nepotřebného majetku

O vyřazení, prodeji nebo likvidaci nepotřebného majetku v pořizovací ceně nižší než 40 tis. Kč, který je vlastnictvím příspěvkové organizace, rozhoduje ve své pravomoci ředitel příspěvkové organizace.

O vyřazení, prodeji nebo likvidaci nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč, který je vlastnictvím příspěvkové organizace, rozhoduje zřizovatel. Prostředky získané prodejem hmotného investičního majetku může příspěvková organizace použít jako zdroj svého investičního fondu.

6.2.3 Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat majetek také nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě.

6.3 Svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností příspěvková organizace využívá pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena a pro doplňkovou činnost, byla-li zřizovatelem povolena. Organizace je povinna ke správě svěřeného majetku, tj. účelně a efektivně jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případnou investiční činnost. Kromě majetku vymezeného v článku 6.3.2. je svěřený majetek pro organizaci nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit a nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele. Opravy a údržba svěřeného majetku jsou prováděny podle příslušných ustanovení vztahu, kterým je organizaci umožněno vlastní hospodářské využití majetku zřizovatele. Organizace je povinna vypracovat a předložit zřizovateli ke schválení roční plán oprav. Organizace je povinna zpracovat revizní řád technických zařízení.

6.4 Příspěvková organizace je povinna majetek chránit před ztrátou, poškozením, zničením, zavlečením. Příspěvková organizace je povinná majetek pojistit, pokud to nebude vysloveně neekonomické. Organizace je povinna zajistit revize vyhrazených a technických zařízení.

6.5 Příspěvková organizace je povinna v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví provést jednou ročně, ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky, inventuru majetku a závazků včetně majetku zřizovatele svěřeného organizaci k řádnému hospodářskému využití v souladu s touto zřizovací listinou."

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní text zřizovací listiny zůstává beze změny.

2. Nedílnou součástí této zřizovací listiny je příloha č. 1 a příloha č. 2.

3. Tento Dodatek Č. 7 Zřizovací listiny Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Žd'ár nad Sázavou.

4. Tento Dodatek Č. 7 Zřizovací listiny Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Č. 17 dne 2. června 2005 a schválen usnesením - bod č.2.

Mgr. Jaromír Brychta,  starosta Města Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinová, místostarosta Města Žďár nad Sázavou