Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Společné vzdělávání pedagogického sboru

Bazální stimulace

V páteční den pololetních prázdnin se setkali kolegyně a kolegové naší školy, aby se dozvěděli informace o metodě bazální stimulace. Teoretické poznatky si poté ověřili v praxi. Seminář na toto téma uspořádaly paní učitelky, které byli na semináři Bazální stimulace v  Jihlavě a budou ji realizovat v budované multifunkční místnosti Snoezelen.

Účast na semináři v Jihlavě byl finančně podpořen z projektu Inkluzivní škola, který na naší škole dlouhodobě probíhá.

Autorem konceptu bazální stimulace je Andreas Frolich,  profesor speciální pedaggiky na unverzitě v Landau v Německu. Jeho koncepce byla v zemích EU představena a přijata již před více než 20 lety. v současnosti se jedná o velmi rozsáhlý koncept, který se stále vyvíjí a rozšiřuje o nové poznatky a formy.V současnosti je bazální stimulace pojímána jako pedagogicko – psychologická aktivita, kdy se snažíme jedincům s více vadami nabídnout možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Pojem bazální- znamená elementární základní nabídku v nejjednodušší podobě. Pojem stimulace- se rozumí, že se nabízí podněty jedinci všude tam, kde se jedinec s těžším postižením vzhledem ke svému stavu není schopen sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů.

Bazální stimulace zprostředkovává postiženému smyslovou zkušenost, umožňuje pohyb a navozuje komunikaci a to vše i v těch nejzákladnějších formách. Prostřednictvím somatických, vibračních a vestibulárních podnětů získávají pozitivní zkušenost s uvědomováním si vlastního těla a informace o poloze svého těla a pohybu v prostoru. Kvalitu života postiženého jedince lze také zlepšit rozvojem čichového, chuťového, sluchového a zrakového vnímání. Při všech těchto aktivitách dochází k úzké interakci mezi postiženým a terapeutem / pedagogem, matkou apod./. Postižený již není nucen omezovat se jen na nejelementárnější životní úkony, ale objevuje svět kolem sebe, vstupuje do kontaktu s okolím a má šanci vystoupit ze své izolace.

Základem výuky dětí s multihandicapem je smyslová výchova, na které je koncept bazální stimulace postaven. Praktické využití bazální stimulace může být integrováno do všech činností běžného výukového dne, stejně jako může být samostatnou aktivitou.

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii

Školení o Snoezelenu

Zájemci z řad školních zaměstnanců se proškolili v oblasti zařízení specializované multifunkční místnosti Snoezelen. Základní informace sdělila Mgr.Kateřina Janků, Ph.D z univerzity v Ostravě, katedra spec.pedagogiky.  Učitelé a asistenti získali cenné informace pro celkovou koncepci činnosti a základní zásady pro tvorbu vzdělávacího programu. Akce se konala v rámci projektu Inkluzivní škola, z jehož finanční podpory  je tato místnost zařizována. 

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii

Seminář Domácí násilí

seminářSeminář proběhl v naší škole 12.1. 2012 . Přednášejícím byl vedoucí Bílého kruhu bezpečí v Jihlavě – pan Křoustek.
Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení s působností v celé ČR, založené v roce 1991.

Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.

BKB v sedmi poradnách v republice poskytuje odbornou, bezplatnou, nestrannou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech včetně morální a emocionální podpory. Přímá pomoc je postavena na osobním kontaktu s dvojicí konzultantů, právníka a odborníka na psychologickou pomoc. Tuto službu poskytuje bezplatně.